Φτιάξε μια Φωτο-ιστορία!

Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα 2021-2022

Πραγματοποιούνται οκτώ (8) επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας τεσσάρων (4) επιμορφωτικών ωρών με ισάριθμα εργαστήρια στη σχολική τάξη. Οι επιμορφούμενοι/ες συμμετέχουν ανά μήνα σε επιμορφωτική συνάντηση, μυούνται στη μελέτη φωτογραφικών κωδίκων και τεχνικών και στη δημιουργία φωτογραφικών προϊόντων. Στη συνέχεια μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στον σχολικό χώρο, δημιουργώντας ένα φωτογραφικό εργαστήρι ανά μήνα στη σχολική τάξη για τους μαθητές/τριές τους. Οι μαθητές/τριες ανά μήνα αποτυπώνουν φωτογραφικά την προτεινόμενη έννοια και σε επίπεδο σχολικής τάξης αναρτούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα έναν αριθμό επιλεγμένων φωτογραφιών. Ως τελική παραδοτέα εργασία, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες της σχολικής τάξης, συγγράφουν σενάρια και δημιουργούν φωτο-ιστορίες. ΟΙ αναρτημένες φωτο-ιστορίες αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες/ουσες με συγκεκριμένα κριτήρια-δείκτες.

Στόχοι του Προγράμματος είναι: (α) Απόκτηση γνώσεων για το πώς δημιουργούνται τα φωτογραφικά προϊόντα (χρήση εργαλείων, γνωριμία και εξοικείωση με τους φωτογραφικούς όρους και τις τεχνικές, όπως σκηνή, κάδρο, πλάνο, γωνία λήψης, διαμέσου παιγνιωδών δραστηριοτήτων, πρωτόλειες φωτογραφήσεις από τα παιδιά των αγαπημένων τους προσώπων, κατοικίδιων ζώων, αντικειμένων). (β) Δυνατότητα τροποποίησης των μηνυμάτων που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες (προσέγγιση ποικιλίας φωτογραφιών στο σχολείο, επίσκεψη σε φωτογραφικά studios και μουσεία φωτογραφίας, γνωριμία των εκφραστικών δυνατοτήτων της φωτογραφίας, σχολιασμός εννοιών, μεθόδων και εκφραστικών μέσων, επεμβάσεις/ παρεμβάσεις σε φωτογραφίες, φωτογραφικές κριτικές και φωτογραφικές διαφημίσεις). (γ) Δημιουργία φωτογραφικών “κειμένων” και φωτογραφικών προϊόντων (συγγραφή φωτο-σεναρίων, εικονογράφηση μικρών ιστοριών, φωτογραφικές διαφημίσεις, οπτικοακουστικές φωτογραφικές παρουσιάσεις κ.ά.). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης ο/η επιμορφούμενος/η είναι ικανός/η:

 • Να προσεγγίζει εμπειρικά φωτογραφίες και να αποκαλύπτει τις προθέσεις των δημιουργών φωτογράφων.
 • Να αναγνωρίζει τα εργαλεία και τις τεχνικές της φωτογραφίας.
 • Να τροποποιεί φωτογραφικά μηνύματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από δόκιμους φωτογράφους.
 • Να δημιουργεί φωτογραφικά κείμενα και φωτογραφικά προϊόντα, απεικονίζοντας έννοιες και κατασκευάζοντας φωτο-ιστορίες χρησιμοποιώντας τεχνικές δημιουργικής γραφής.
 • Να μεταφέρει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στη σχολική αίθουσα οργανώνοντας φωτογραφικά εργαστήρια για τους/τις μαθητές/τριες.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι εννέα (9) μήνες και οι επιμορφωτικές ώρες 300. Το περιεχόμενο κατανέμεται σε οκτώ (8) δια ζώσης ή σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις ή με την εφαρμογή μεικτού μοντέλου επιμορφωτικών συναντήσεων. Διάρκεια επιμορφωτικής συνάντησης τέσσερις (4) επιμορφωτικές ώρες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οι αποφάσεις του φωτογράφου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ματιά του θεατή-Διαβάζοντας φωτογραφίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Το εργαστήρι του μικρού φωτογράφου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αφήγηση και φωτογραφία. Λένε ιστορίες οι φωτογραφίες; Οι αφηγηματικές στρατηγικές - Τα φωτογραφικά σενάρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Δημιουργία και αξιολόγηση φωτο-ιστοριών.

(α) (α) Οι επιμορφούμενοι/ες συμμετέχουν ανά μήνα σε επιμορφωτική συνάντηση (διάρκειας τεσσάρων ωρών), δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (συνολικά οκτώ επιμορφωτικές συναντήσεις ανά έτος). Μυούνται στη μελέτη φωτογραφικών κωδίκων και τεχνικών και στη δημιουργία φωτογραφικών προϊόντων. (β) Οι εκπαιδευτικοί μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στον σχολικό χώρο, δημιουργώντας ένα φωτογραφικό εργαστήρι ανά μήνα στη σχολική τάξη για τους μαθητές/τριές τους(διάρκειας τεσσάρων ωρών). (γ) Οι μαθητές/τριες ανά μήνα αποτυπώνουν φωτογραφικά την προτεινόμενη έννοια και σε επίπεδο σχολικής τάξης αναρτούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα έναν αριθμό επιλεγμένων φωτογραφιών. (δ) Ως τελική παραδοτέα εργασία, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες της σχολικής τάξης, συγγράφουν σενάρια και δημιουργούν φωτο-ιστορίες. ΟΙ αναρτημένες φωτο-ιστορίες αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες/ουσες με συγκεκριμένα κριτήρια-δείκτες.

Παρέχεται εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης). Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον/στην επιμορφωτή/τρια του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

Το Πρόγραμμα διαθέτει τα χαρακτηριστικά της ευρηματικότητας (ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικού), της λειτουργικότητας και της προσαρμοστικότητας (δυνατότητας στον/στην εκπαιδευτικό επιλογών στοχοθεσίας, υλικού/περιεχομένου και μεθόδων). Ως εκ των άνω παρέχονται οι προϋποθέσεις επιλογής διαφορετικών στυλ μάθησης και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί τάξεων και ειδικοτήτων) και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
 • Φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες σχολών κινηματογράφου και άλλων σχολών συναφούς θεματολογίας.
 • Φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικών Σχολών και σχολών με σπουδές κοινωνικού προσανατολισμού.
 • Εμψυχωτές/τριες εργαστηρίων

 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 • Κατοχή προσωπικού e-mail.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η συμμετοχή θεωρείται επιτυχής και χορηγείται η Βεβαίωση Συμμετοχής πραγματοποιείται, όταν ο επιμορφούμενος/η:

(α) Συμμετάσχει στις εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες. Ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσίας μία (1) Συνεδρία.

(β) Υλοποιήσει όλα τα προβλεπόμενα εργαστήρια στη σχολική τάξη και υποβάλλει-αναρτήσει τα παραδοτέα κάθε εφαρμογής έως την επόμενη συνεδρία.

(γ) Εκπονήσει και αναρτήσει τελική εργασία η οποία θα αξιολογηθεί θετικά από το/την επιμορφωτή/τρια.

(δ) Συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος.

(Α) Ως προς την αξιολόγηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών σε επίπεδο εφαρμογής σχολικής τάξης θα χρησιμοποιηθούν: 1. Υλοποίηση αξιολογικής δραστηριότητας μετά από την εφαρμογή του μηνιαίου εργαστηρίου (συνολικά θα υλοποιηθούν οκτώ αξιολογικές δραστηριότητες). 2. Αξιολόγηση των παραδοτέων φωτογραφιών των μαθητών/τριών.

(Β) Ως προς την αξιολόγηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν: 1. Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς και 2. Συνέντευξη από τους/τις εκπαιδευτικούς (ημιδομημένη συνέντευξη). Το Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί: (α) ως προς την εφικτότητα της υλοποίησης, (β) ως προς τον βαθμό συμμετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς και (γ) ως προς την αποτελεσματικότητα εφαρμογής δραστηριοτήτων φωτογραφικού γραμματισμού στο ελληνικό σχολείο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Cineγραφήματα - Φτιάξε μια Φωτο-ιστορία!», με πιστοποίηση από τον φορέα: ACTA.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Σταύρος Γρόσδος, επιστημονικός συνεργάτης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Επιμορφωτές/τριες του Προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, επαγγελματίες του κινηματογράφου, συνεργάτες/ιδες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων κινηματογραφικού γραμματισμού.

Τον γενικό συντονισμό έχει ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:
https://forms.gle/26igAUgQWSFhcSr7A

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις στείλτε email στο:
[email protected]
TOP